PRoeverij

 

 

We begrijpen dat het lastig kan zijn om uit alle verschillende smaken taart en vullingen

een keuze te maken. Het is daarom mogelijk om een afspraak te maken voor een proeverij.

 

Tijdens de proeverij kunnen jullie een aantal smaken en vullingen proeven, waardoor de keuze misschien een stuk eenvoudiger wordt. Hebben jullie al een favoriete smaak in gedachten, dan staat deze zeker ook op het menu.

 

De kosten van een proeverij zijn €25,- Bij definitieve bestelling van de bruidstaart vervallen deze kosten.

 

Voor meer informatie kunnen jullie gebruik maken van het contactformulier, mailen of ons even bellen.

 

 

Contributor – Ve Bailovity (Incsub) This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License (Version 2 – GPLv2) as published by the Free Software Foundation. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA */ if ( !class_exists( ‘Appointments’ ) ) { class Appointments { public $version = “2.2.2”; public $db_version; public $timetables = array(); public $local_time; /** @var bool|Appointments_Google_Calendar */ public $gcal_api = false; public $locale_error; public $time_format; public $datetime_format; public $log_file; public $salt; public $worker; public $location; public $service; public $openid; public $plugin_url; /** @var Appointments_Admin */ public $admin; /** @var Appointments_Addons_Loader */ public $addons_loader; /** @var Appointments_Notifications_Manager */ public $notifications; public $pro = false; public $shortcodes = array(); function __construct() { include_once( ‘includes/helpers.php’ ); include_once( ‘includes/helpers-settings.php’ ); include_once( ‘includes/helpers-timetables.php’ ); include_once( ‘includes/deprecated-hooks.php’ ); include_once( ‘includes/class-app-notifications-manager.php’ ); include_once( ‘includes/class-app-api-logins.php’ ); include_once( ‘includes/class-app-sessions.php’ ); // Load premium features if ( _appointments_is_pro() ) { include_once( appointments_plugin_dir() . ‘includes/pro/class-app-pro.php’ ); $this->pro = new Appointments_Pro(); } $this->timetables = get_transient( ‘app_timetables’ ); if ( ! $this->timetables || ! is_array( $this->timetables ) ) { $this->timetables = array(); } $this->plugin_url = plugins_url(basename(dirname(__FILE__))); // Read all options at once $this->options = get_option( ‘appointments_options’ ); // To follow WP Start of week, time, date settings $this->local_time = current_time(‘timestamp’); $this->start_of_week = appointments_week_start() – 1; $this->time_format = appointments_get_date_format( ‘time’ ); $this->date_format = appointments_get_date_format( ‘date’ ); $this->datetime_format = appointments_get_date_format( ‘full’ ); add_action( ‘delete_user’, ‘appointments_delete_worker’ ); // Modify database in case a user is deleted add_action( ‘wpmu_delete_user’, ‘appointments_delete_worker’ ); // Same as above add_action( ‘remove_user_from_blog’, array( &$this, ‘remove_user_from_blog’ ), 10, 2 ); // Remove his records only for that blog add_action( ‘plugins_loaded’, array(&$this, ‘localization’) ); // Localize the plugin add_action( ‘init’, array( &$this, ‘init’ ), 20 ); // Initial stuff add_filter( ‘the_posts’, array(&$this, ‘load_styles’) ); // Determine if we use shortcodes on the page add_action( ‘admin_init’, array( $this, ‘maybe_upgrade’ ) ); include_once( ‘includes/class-app-service.php’ ); include_once( ‘includes/class-app-worker.php’ ); include_once( ‘includes/class-app-appointment.php’ ); include_once( ‘includes/class-app-transaction.php’ ); if ( is_admin() ) { $this->load_admin(); } if ( defined( ‘DOING_AJAX’ ) && DOING_AJAX ) { include_once( ‘includes/class-app-ajax.php’ ); new Appointments_AJAX(); } // Check for cookies if (!empty($this->options[‘login_required’]) && ‘yes’ === $this->options[‘login_required’]) { // If we require a login and we had an user logged in, // we don’t need cookies after they log out add_action(‘wp_logout’, array($this, ‘drop_cookies_on_logout’)); } // Widgets require_once( appointments_plugin_dir() . ‘includes/widgets.php’ ); add_action( ‘widgets_init’, array( &$this, ‘widgets_init’ ) ); // Integration with other plugins/Themes include_once( appointments_plugin_dir() . ‘includes/integration/integration.php’ ); $this->pages_to_be_cached = array(); $this->had_filter = false; // There can be a wpautop filter. We will check this later on. add_action(‘init’, array($this, ‘get_gcal_api’), 10); // Database variables global $wpdb; $this->db = &$wpdb; $this->services_table = $wpdb->prefix . “app_services”; $this->transaction_table = $wpdb->prefix . “app_transactions”; $this->cache_table = $wpdb->prefix . “app_cache”; // DB version $this->db_version = get_option( ‘app_db_version’ ); // Set meta tables $wpdb->app_appointmentmeta = appointments_get_table( ‘appmeta’ ); // Set log file location $uploads = wp_upload_dir(); if ( isset( $uploads[“basedir”] ) ) $this->uploads_dir = $uploads[“basedir”] . “/”; else $this->uploads_dir = WP_CONTENT_DIR . “/uploads/”; $this->log_file = $this->uploads_dir . “appointments-log.txt”; // Other default settings $this->script = $this->uri = $this->error_url = ”; $this->location = $this->service = $this->worker = 0; $this->gcal_image = ‘‘; $this->locale_errlocale_error = false; // Create a salt, if it doesn’t exist from the previous installation if ( !$salt = get_option( “appointments_salt” ) ) { $salt = mt_rand(); add_option( “appointments_salt”, $salt ); // Save it to be used until it is cleared manually } $this->salt = $salt; // Deal with zero-priced appointments auto-confirm if ( isset( $this->options[‘payment_required’] ) && ‘yes’ == $this->options[‘payment_required’] && !empty($this->options[‘allow_free_autoconfirm’])) { if (!defined(‘APP_CONFIRMATION_ALLOW_FREE_AUTOCONFIRM’)) define(‘APP_CONFIRMATION_ALLOW_FREE_AUTOCONFIRM’, true); } $this->notifications = new Appointments_Notifications_Manager(); } public function load_admin() { include_once( ‘admin/class-app-admin.php’ ); $this->admin = new Appointments_Admin(); } function maybe_upgrade() { if ( isset( $_GET[‘app-clear’] ) && current_user_can( ‘manage_options’ ) ) { appointments_clear_cache(); } $db_version = get_option( ‘app_db_version’ ); if ( $db_version == $this->version ) { return; } if ( false === $db_version ) { appointments_activate(); } appointments_clear_cache(); include_once( ‘includes/class-app-upgrader.php’ ); $upgrader = new Appointments_Upgrader( $this->version ); $upgrader->upgrade( $db_version, $this->version ); } function get_gcal_api() { if ( false === $this->gcal_api && ! defined( ‘APP_GCAL_DISABLE’ ) ) { require_once appointments_plugin_dir() . ‘includes/class-app-gcal.php’; $this->gcal_api = new Appointments_Google_Calendar(); } return $this->gcal_api; } /** *************************************************************************************************************** * Methods for optimization * * $l: location ID – For future use * $s: service ID * $w: worker ID * $stat: Status (open: working or closed: not working) * IMPORTANT: This plugin is NOT intended for hundreds of services or service providers, * but it is intended to make database queries as cheap as possible with smaller number of services/providers. * If you have lots of services and/or providers, codes will not scale and appointments pages will be VERY slow. * If you need such an application, override some of the methods below with a child class. *************************************************************************************************************** */ /** * Get location, service, worker */ function get_lsw() { $this->location = $this->get_location_id(); $this->service = $this->get_service_id(); $this->worker = $this->get_worker_id(); } /** * Get location ID for future use */ function get_location_id() { if ( isset( $_REQUEST[“app_location_id”] ) ) return (int)$_REQUEST[“app_location_id”]; return 0; } /** * Get service ID from front end * @return integer */ function get_service_id() { if ( isset( $_REQUEST[“app_service_id”] ) ) return (int)$_REQUEST[“app_service_id”]; else if ( !$service_id = appointments_get_services_min_id() ) $service_id = 0; return $service_id; } /** * Get worker ID from front end * worker = provider * @return integer */ function get_worker_id() { if( ! is_admin() ) { if ( isset( $_GET[“app_provider_id”] ) ) { return (int) $_GET[“app_provider_id”]; } } if ( isset( $_REQUEST[“app_provider_id”] ) ){ return (int)$_REQUEST[“app_provider_id”]; } if ( isset( $_REQUEST[“app_worker_id”] ) ){ return (int)$_REQUEST[“app_worker_id”]; } return 0; } /** * Return all reserve appointments by worker ID * @param week: Optionally appointments only in the number of week in ISO 8601 format (since 1.2.3) * @return array of objects */ function get_reserve_apps_by_worker( $l, $w, $week=0 ) { $cache_key = $l . ‘_’ . $w . ‘_’ . $week; $cached = wp_cache_get( ‘reserve_apps_by_worker’ ); if ( false === $cached ) { $cached = array(); } if ( ! isset( $cached[ $cache_key ] ) ) { $services = appointments_get_services(); $apps = array(); if ( $services ) { foreach ( $services as $service ) { $args = array( ‘location’ => $l, ‘service’ => $service->ID, ‘worker’ => $w, ‘week’ => $week ); $apps_worker = appointments_get_appointments_filtered_by_services( $args ); if ( $apps_worker ) $apps = array_merge( $apps, $apps_worker ); } } $cached[ $cache_key ] = $apps; wp_cache_set( ‘reserve_apps_by_worker’, $cached ); } else { $apps = $cached[ $cache_key ]; } return $apps; } /** * Find if a user is dummy * @param user_id: Id of the user who will be checked if he is dummy * since 1.0.6 * * @deprecated since 2.1 * * @return bool */ function is_dummy( $user_id=0 ) { _deprecated_function( __FUNCTION__, ‘2.1’, ‘Appointments_Worker::is_dummy’ ); if ( ! $user_id ) { $user_id = get_current_user_id(); } $worker = appointments_get_worker( $user_id ); if ( ! $worker ) { return false; } return $worker->is_dummy(); } /** * Find worker email given his ID * since 1.0.6 * @return string */ function get_worker_email( $worker=0 ) { // Real person $worker_obj = appointments_get_worker( $worker ); if ( ! $worker_obj ) { return ”; } if ( !$worker_obj->is_dummy() ) { $worker_data = get_userdata( $worker ); if ( $worker_data ) $worker_email = $worker_data->user_email; else $worker_email = ”; return apply_filters( ‘app_worker_email’, $worker_email, $worker ); } // Dummy if ( isset( $this->options[‘dummy_assigned_to’] ) && $this->options[‘dummy_assigned_to’] ) { $worker_data = get_userdata( $this->options[‘dummy_assigned_to’] ); if ( $worker_data ) $worker_email = $worker_data->user_email; else $worker_email = ”; return apply_filters( ‘app_dummy_email’, $worker_email, $worker ); } // If not set anything, assign to admin return $this->get_admin_email( ); } /** * Return admin email * since 1.2.7 * @return string */ function get_admin_email( ) { global $current_site; $admin_email = get_option(‘admin_email’); if ( !$admin_email ) $admin_email = ‘admin@’ . $current_site->domain; return apply_filters( ‘app_get_admin_email’, $admin_email ); } /** * Find service name given its ID * @return string */ function get_service_name( $service=0 ) { // Safe text if we delete a service $name = __(‘Not defined’, ‘appointments’); $result = appointments_get_service( $service ); if ( $result ) $name = $result->name; $name = apply_filters( ‘app_get_service_name’, $name, $service ); return stripslashes( $name ); } /** * Find client name given his appointment * @return string */ function get_client_name( $app_id ) { $name = ”; // This is only used on admin side, so an optimization is not required. $result = appointments_get_appointment( $app_id ); if ( $result ) { // Client can be a user if ( $result->user ) { $userdata = get_userdata( $result->user ); if ( $userdata ) { $href = function_exists(‘bp_core_get_user_domain’) && (defined(‘APP_BP_LINK_TO_PROFILE’) && APP_BP_LINK_TO_PROFILE) ? bp_core_get_user_domain($result->user) : admin_url(“user-edit.php?user_id=”). $result->user ; $name = ‘‘ . ($result->name && !(defined(‘APP_USE_LEGACY_ADMIN_USERDATA_OVERRIDES’) && APP_USE_LEGACY_ADMIN_USERDATA_OVERRIDES) ? $result->name : $userdata->user_login) . ‘‘; } else $name = $result->name; } else { $name = $result->name; if ( !$name ) $name = $result->email; } } return apply_filters( ‘app_get_client_name’, $name, $app_id, $result ); } /** * Get price for the current service and worker * If worker has additional price (optional), it is added to the service price * @param paypal: If set true, deposit price is calculated * @return string */ function get_price( $paypal=false ) { global $current_user; $this->get_lsw(); $price = appointments_get_price( $this->service, $this->worker ); /** * Filter allows other plugins or integrations to apply a discount to * the price. */ $price = apply_filters( ‘app_get_price_prepare’, $price, $paypal, $this ); // Discount if ( $this->is_member() && isset( $this->options[“members_discount”] ) && $this->options[“members_discount”] ) { // Special condition: Free for members if ( 100 == $this->options[“members_discount”] ) $price = 0; else $price = $price * ( 100 – $this->options[“members_discount”] )/100; } if ( $paypal ) { // Deposit if ( isset( $this->options[“percent_deposit”] ) && $this->options[“percent_deposit”] ) $price = $price * $this->options[“percent_deposit”] / 100; if ( isset( $this->options[“fixed_deposit”] ) && $this->options[“fixed_deposit”] ) $price = $this->options[“fixed_deposit”]; // It is possible to ask special amounts to be paid $price = apply_filters( ‘app_paypal_amount’, $price, $this->service, $this->worker, $current_user->ID ); } else { $price = apply_filters( ‘app_get_price’, $price, $this->service, $this->worker, $current_user->ID ); } // Use number_format right at the end, cause it converts the number to a string. $price = number_format( $price, 2 ); return $price; } /** * Get deposit given price * This is required only for manual pricing * @param price: the full price * @since 1.0.8 * @return string */ function get_deposit( $price ) { $deposit = 0; if ( !$price ) return apply_filters( ‘app_get_deposit’, 0 ); // Discount if ( $this->is_member() && isset( $this->options[“members_discount”] ) && $this->options[“members_discount”] ) { // Special condition: Free for members if ( 100 == $this->options[“members_discount”] ) $price = 0; else $price = number_format( $price * ( 100 – $this->options[“members_discount”] )/100, 2 ); } // Deposit if ( isset( $this->options[“percent_deposit”] ) && $this->options[“percent_deposit”] ) $deposit = number_format( $price * $this->options[“percent_deposit”] / 100, 2 ); if ( isset( $this->options[“fixed_deposit”] ) && $this->options[“fixed_deposit”] ) $deposit = $this->options[“fixed_deposit”]; return apply_filters( ‘app_get_deposit’, $deposit ); } /** * Get the capacity of the current service * @return integer */ function get_capacity( $service_id = false ) { if ( $service_id && $service = appointments_get_service( $service_id ) ) { $service_id = $service->ID; } else { $service_id = $this->service; } return appointments_get_service_capacity( $service_id ); } /**************** * General methods ***************** */ /** * Save a message to the log file */ function log( $message=” ) { if ( $message ) { $to_put = ‘[‘. date_i18n( $this->datetime_format, $this->local_time ) .’] ‘. $message; // Prevent multiple messages with same text and same timestamp if ( !file_exists( $this->log_file ) || strpos( @file_get_contents( $this->log_file ), $to_put ) === false ) { @file_put_contents( $this->log_file, $to_put . chr(10). chr(13), FILE_APPEND ); } } } /** * Remove tabs and breaks */ function esc_rn( $text ) { $text = str_replace( array(“t”,”n”,”r”), “”, $text ); return $text; } /** * Converts number of seconds to hours:mins acc to the WP time format setting * @param integer $secs Seconds * @param bool $forced_format * @param bool $do_i18n * @return bool|int|string */ function secs2hours( $secs, $forced_format=false, $do_i18n = true ) { $min = (int)($secs / 60); $hours = “00”; if ( $min < 60 ) $hours_min = $hours . ":" . $min; else { $hours = (int)($min / 60); if ( $hours < 10 ) $hours = "0" . $hours; $mins = $min - $hours * 60; if ( $mins < 10 ) $mins = "0" . $mins; $hours_min = $hours . ":" . $mins; } if (!empty($forced_format)) $hours_min = strtotime($hours_min . ":00"); else if ($this->time_format) $hours_min = strtotime($hours_min . “:00”); // @TODO: TEST THIS THOROUGHLY!!!! if( $do_i18n ) { $hours_min = date_i18n( $this->time_format, $hours_min ); } elseif ( $forced_format ) { $hours_min = date( $forced_format, $hours_min ); } else { $hours_min = date( $this->time_format, $hours_min ); } return $hours_min; } function secs_to_24h( $secs ) { $min = (int)($secs / 60); $hours = “00”; if ( $min < 60 ) $hours_min = $hours . ":" . $min; else { $hours = (int)($min / 60); if ( $hours < 10 ) $hours = "0" . $hours; $mins = $min - $hours * 60; if ( $mins < 10 ) $mins = "0" . $mins; $hours_min = $hours . ":" . $mins; } return date( 'H:i', strtotime( $hours_min ) ); } /** * Return an array of preset base times, so that strange values are not set * @return array */ function time_base() { $default = array( 10,15,30,60,90,120 ); $options = appointments_get_options(); $a = $options["additional_min_time"]; // Additional time bases if ( isset( $a ) && $a && is_numeric( $a ) ) $default[] = $a; return apply_filters( 'app_time_base', $default ); } /** * Return minimum set interval time * If not set, return a safe time. * * @return integer */ function get_min_time() { $options = appointments_get_options(); $min_time = $options['min_time']; if ( $min_time && $min_time > apply_filters( ‘app_safe_min_time’, 9 ) ) { return apply_filters( ‘app-time-min_time’, absint( $min_time ) ); } else { return apply_filters( ‘app-time-min_time’, apply_filters( ‘app_safe_time’, 10 ) ); } } /** * Number of days that an appointment can be taken * @return integer */ function get_app_limit() { $options = appointments_get_options(); $app_limit = $options[‘app_limit’]; if ( $app_limit ) { return apply_filters( ‘app_limit’, absint( $app_limit ) ); } else { return apply_filters( ‘app_limit’, 365 ); } } /** * Return an array of weekdays * @return array */ function weekdays() { return array( __(‘Sunday’, ‘appointments’) => ‘Sunday’, __(‘Monday’, ‘appointments’) => ‘Monday’, __(‘Tuesday’, ‘appointments’) => ‘Tuesday’, __(‘Wednesday’, ‘appointments’) => ‘Wednesday’, __(‘Thursday’, ‘appointments’) => ‘Thursday’, __(‘Friday’, ‘appointments’) => ‘Friday’, __(‘Saturday’, ‘appointments’) => ‘Saturday’ ); } /** * Return a selected field name to further customize them and make translation easier * @return string (name of the field) */ function get_field_name( $key ) { $field_names = array( ‘name’ => __(‘Name’, ‘appointments’), ‘email’ => __(‘Email’, ‘appointments’), ‘phone’ => __(‘Phone’, ‘appointments’), ‘address’ => __(‘Address’, ‘appointments’), ‘city’ => __(‘City’, ‘appointments’), ‘note’ => __(‘Note’, ‘appointments’) ); $field_names = apply_filters( ‘app_get_field_name’, $field_names ); if ( array_key_exists( $key, $field_names ) ) { return $field_names[ $key ]; } else { return __( ‘Not defined’, ‘appointments’ ); } } /** * Return an array of all available front end box classes * @return array */ function get_classes() { return apply_filters( ‘app_box_class_names’, array( ‘free’ => __( ‘Free’, ‘appointments’ ), ‘busy’ => __( ‘Busy’, ‘appointments’ ), ‘notpossible’ => __( ‘Not possible’, ‘appointments’ ) ) ); } /** * Return a default color for a selected box class * @return string */ function get_preset( $class, $set ) { $presets = array( 1 => array( ‘free’ => ’48c048′, ‘busy’ => ‘ffffff’, ‘notpossible’ => ‘ffffff’ ), 2 => array( ‘free’ => ’73ac39′, ‘busy’ => ‘616b6b’, ‘notpossible’ => ‘8f99a3’ ), 3 => array( ‘free’ => ’40BF40′, ‘busy’ => ‘454C54’, ‘notpossible’ => ‘454C54’ ) ); return isset( $presets[ $set ][ $class ] ) ? $presets[ $set ][ $class ] : ‘111111’; } /************************************************************ * Methods for Shortcodes and those related to shortcodes only ************************************************************* */ /** * Generate an excerpt from the selected service/worker page * Applies custom filter set instead of the default one. */ function get_excerpt( $page_id, $thumb_size, $thumb_class, $worker_id=0, $show_thumb_holder = false ) { $text = ”; if ( !$page_id ) return $text; $page = get_post( $page_id ); if ( !$page ) return $text; $text = $page->post_excerpt; if ( empty( $text ) ) { $text = $page->post_content; } $text = strip_shortcodes( $text ); $text = apply_filters(‘app_the_content’, $text, $page_id, $worker_id ); $text = str_replace(‘]]>’, ‘]]>’, $text); $excerpt_length = apply_filters(‘app_excerpt_length’, 55); $excerpt_more = apply_filters(‘app_excerpt_more’, ‘ … ‘ . __( ‘More information ‘, ‘appointments’ ) . ‘‘); $text = wp_trim_words( $text, $excerpt_length, $excerpt_more ); if ( $show_thumb_holder ) { // @TODO Little crap 🙁 to avoid so many queries when there are many services $thumb = ‘
‘; } else { $thumb = $this->get_thumbnail( $page_id, $thumb_size, $thumb_class, $worker_id ); } return apply_filters( ‘app_excerpt’, $thumb. $text, $page_id, $worker_id ); } /** * Fetch content from the selected service/worker page. * Applies custom filter set instead of the default one. */ function get_content( $page_id, $thumb_size, $thumb_class, $worker_id=0, $show_thumb_holder = false ) { $content = ”; if ( !$page_id ) return $content; $page = get_post( $page_id ); if ( !$page ) return $content; if ( $show_thumb_holder ) { // @TODO Little crap 🙁 to avoid so many queries when there are many services $thumb = ‘
‘; } else { $thumb = $this->get_thumbnail( $page_id, $thumb_size, $thumb_class, $worker_id ); } $app_content = apply_filters( ‘app_pre_content’, wpautop( $this->strip_app_shortcodes( $page->post_content ), true ) ); return apply_filters( ‘app_content’, $thumb. $app_content, $page_id, $worker_id ); } /** * Clear app shortcodes * @since 1.1.9 */ function strip_app_shortcodes( $content ) { // Don’t even try to touch a non string, just in case if ( !is_string( $content ) ) return $content; else return preg_replace( ‘%[app_(.*?)]%is’, ”, $content ); } /** * Get html code for thumbnail or avatar */ function get_thumbnail( $page_id, $thumb_size, $thumb_class, $worker_id ) { if ( $thumb_size && ‘none’ != $thumb_size ) { if ( strpos( $thumb_size, ‘avatar’ ) !== false ) { if ( strpos( $thumb_size, ‘,’ ) !== false ) { $size_arr = explode( “,”, $thumb_size ); $size = $size_arr[1]; } else $size = 96; $thumb = get_avatar( $worker_id, $size ); if ( $thumb_class ) { // Dirty, but faster than preg_replace $thumb = str_replace( “class='”, “class='”.$thumb_class.” “, $thumb ); $thumb = str_replace( ‘class=”‘, ‘class=”‘.$thumb_class.’ ‘, $thumb ); } } else { if ( strpos( $thumb_size, ‘,’ ) !== false ) $size = explode( “,”, $thumb_size ); else $size = $thumb_size; $thumb = get_the_post_thumbnail( $page_id, $size, apply_filters( ‘app_thumbnail_attr’, array(‘class’=>$thumb_class) ) ); } } else $thumb = ”; return apply_filters( ‘app_thumbnail’, $thumb, $page_id, $worker_id ); } /** * Build GCal url for GCal Button. It requires UTC time. * @param start: Timestamp of the start of the app * @param end: Timestamp of the end of the app * @param php: If this is called for php. If false, called for js * @param address: Address of the appointment * @param city: City of the appointment * @return string */ function gcal( $service, $start, $end, $php=false, $address, $city ) { // Find time difference from Greenwich as GCal asks UTC $text = sprintf(__(‘%s Appointment’, ‘appointments’), $this->get_service_name($service)); if (!$php) $text = esc_js( $text ); $gmt_start = get_gmt_from_date( date( ‘Y-m-d H:i:s’, $start ), “YmdTHisZ” ); $gmt_end = get_gmt_from_date( date( ‘Y-m-d H:i:s’, $end ), “YmdTHisZ” ); $location = isset($this->options[“gcal_location”]) && ” != trim($this->options[“gcal_location”]) ? esc_js(str_replace(array(‘ADDRESS’, ‘CITY’), array($address, $city), $this->options[“gcal_location”])) : esc_js(get_bloginfo(‘description’)) ; $param = array( ‘action’ => ‘TEMPLATE’, ‘text’ => $text, ‘dates’ => $gmt_start . “/” . $gmt_end, ‘sprop’ => ‘website:’ . home_url(), ‘location’ => rawurlencode( $location ) ); return add_query_arg( apply_filters(‘app_gcal_variables’, $param, $service, $start, $end), ‘http://www.google.com/calendar/event’ ); } /** * Die showing which field has a problem * * @param string $field_name */ function json_die( $field_name ) { die( json_encode( array(“error”=>sprintf( __( ‘Something wrong about the submitted %s’, ‘appointments’), $this->get_field_name($field_name))))); } /** * Check for too frequent back to back apps * return true means no spam * @return bool */ function check_spam() { $options = appointments_get_options(); if ( ! isset( $options[“spam_time”] ) || ! $options[“spam_time”] || ! Appointments_Sessions::is_visitor_appointments_cookie_set() ) { return true; } $apps = Appointments_Sessions::get_current_visitor_appointments(); if ( empty( $apps ) ) { return true; } $checkdate = date( ‘Y-m-d H:i:s’, $this->local_time – $options[“spam_time”] ); $results = appointments_get_appointments( array( ‘app_id’ => $apps, ‘status’ => ‘pending’, ‘date_query’ => array( array( ‘field’ => ‘created’, ‘compare’ => ‘>’, ‘value’ => $checkdate ) ) ) ); // A recent app is found if ( $results ) { return false; } return true; } /** * Find timestamp of first day of month for a given time * @param time: input whose first day will be found * @param add: how many months to add * @return integer (timestamp) * @since 1.0.4 */ function first_of_month( $time, $add ) { $year = date( “Y”, $time ); $month = date( “n”, $time ); // Notice “n” return mktime( 0, 0, 0, $month+$add, 1, $year ); } /** * Helper function to create a monthly schedule * * @deprecated 2.0.6 */ function get_monthly_calendar( $timestamp=false, $class=”, $long, $widget ) { _deprecated_function( __FUNCTION__, ‘2.1’, ‘appointments_monthly_calendar’ ); $this->get_lsw(); $args = array( ‘service_id’ => $this->service, ‘worker_id’ => $this->worker, ‘location_id’ => $this->location, ‘class’ => $class, ‘long’ => $long, ‘echo’ => false, ‘widget’ => $widget ); return appointments_monthly_calendar( $timestamp, $args ); } /** * Helper function to create a time table for monthly schedule * * @since 2.2.1 Added `hide_today` argument. */ function get_timetable( $day_start, $capacity, $schedule_key=false, $hide_today = false ) { $local_time = current_time( ‘timestamp’ ); $data = $this->_get_timetable_slots( $day_start, $capacity, $schedule_key ); // We need this only for the first timetable // Otherwise $time will be calculated from $day_start if ( isset( $_GET[“wcalendar”] ) && (int)$_GET[‘wcalendar’] ) { $time = (int)$_GET[“wcalendar”]; } else { $time = $local_time; } // Are we looking to today? // If today is a working day, shows its free times by default unless user hides it $style = ‘ style=”display:none”‘; if ( date( ‘Ymd’, $day_start ) == date( ‘Ymd’, $time ) && ! $hide_today ) { $style = ”; } $ret = ”; $ret .= ‘
‘; $ret .= ‘
‘; $ret .= date_i18n( $this->date_format, $day_start ); $ret .= ‘
‘; foreach ( $data as $row ) { if ( ‘free’ == $row[‘class’] ) { // We found at least a cell free $this->is_a_timetable_cell_free = true; } $ret .= ‘
‘. $row[‘hours’]. ‘‘; $ret .= ‘
‘; } $ret .= ‘
‘; $ret .= ‘
‘; return $ret; } /** * This function tries to separate logic from presentation in Appointments::get_timetables() * It’s a first step to move this function to another place so do not use it */ public function _get_timetable_slots( $day_start, $capacity, $schedule_key=false ) { $timetable_key = $day_start . ‘-‘ . $capacity; $local_time = current_time( ‘timestamp’ ); $this->get_lsw(); if ( ! $schedule_key ) { $timetable_key .= ‘-0’; } else { $timetable_key .= ‘-‘ . $schedule_key; } // We need this only for the first timetable // Otherwise $time will be calculated from $day_start if ( isset( $_GET[“wcalendar”] ) && (int)$_GET[‘wcalendar’] ) { $time = (int)$_GET[“wcalendar”]; } else { $time = $local_time; } $timetable_key .= ‘-‘ . $this->worker; $timetable_key .= ‘-‘ . date( ‘Ym’, $time ); // Calculate step $start = $end = 0; if ( $min_max = $this->min_max_wh( 0, 0 ) ) { $start = $min_max[“min”]; $end = $min_max[“max”]; } if ( $start >= $end ) { $start = 8; $end = 18; } $start = apply_filters( ‘app_schedule_starting_hour’, $start, $day_start, ‘day’ ); $end = apply_filters( ‘app_schedule_ending_hour’, $end, $day_start, ‘day’ ); $first = $start *3600 + $day_start; // Timestamp of the first cell $last = $end *3600 + $day_start; // Timestamp of the last cell $min_step_time = $this->get_min_time() * 60; // Cache min step increment if (appointments_use_legacy_duration_calculus()) { $step = $min_step_time; // Timestamp increase interval to one cell ahead } else { $service = appointments_get_service($this->service); $step = (!empty($service->duration) ? $service->duration : $min_step_time) * 60; // Timestamp increase interval to one cell ahead } if ( ! appointments_use_legacy_duration_calculus() ) { $start_result = appointments_get_worker_working_hours( ‘open’, $this->worker, $this->location ); $start_unpacked_days = isset( $start_result->hours ) ? $start_result->hours : array(); } else { $start_unpacked_days = array(); } if ( appointments_use_legacy_break_times_padding_calculus() ) { $break_result = appointments_get_worker_working_hours( ‘closed’, $this->worker, $this->location ); $break_times = $break_result->hours; } else { $break_times = array(); } // Allow direct step increment manipulation, // mainly for service duration based calculus start/stop times $step = apply_filters(‘app-timetable-step_increment’, $step, ‘timetable’ ); if ( empty( $step ) || ! is_numeric( $step ) ) { // If step is null/0 etc we can end up with problems return ”; } $timetable_key .= ‘-‘ . $step . ‘-‘ . $this->service; if ( isset( $this->timetables[ $timetable_key ] ) ) { $data = $this->timetables[ $timetable_key ]; } else { $data = array(); for ( $t=$first; $t<$last;> $this_day_closing_timestamp) continue; } } // Breaks are not behaving like paddings, which is to be expected. // This fix (2) will force them to behave more like paddings if ( !empty($break_times[$this_day_key][‘active’]) && appointments_use_legacy_break_times_padding_calculus() ) { $active = $break_times[$this_day_key][‘active’]; $break_starts = $break_times[$this_day_key][‘start’]; $break_ends = $break_times[$this_day_key][‘end’]; if (!is_array($active) && ‘no’ !== $active) { $break_start_ts = strtotime(date(‘Y-m-d ‘ . $break_starts, $ccs)); $break_end_ts = strtotime(date(‘Y-m-d ‘ . $break_ends, $ccs)); if ($t == $break_start_ts) { $t += ($break_end_ts – $break_start_ts) – $step; $t = apply_filters(‘app_next_time_step’, $t+$step, $ccs, $step); //Allows dynamic/variable step increment. continue; } } else if (is_array($active) && in_array(‘yes’, array_values($active))) { $has_break_time = false; for ($idx=0; $idx $ccs && $local_time < $cce ) { $class_name = 'notpossible now'; } // Mark passed hours else if ( $local_time > $ccs ) { $class_name = ‘notpossible app_past’; } // Then check if this time is blocked else if ( isset( $this->options[“app_lower_limit”] ) && $this->options[“app_lower_limit”] && ( $local_time + $this->options[“app_lower_limit”] * 3600 ) > $cce ) { $class_name = ‘notpossible app_blocked’; } // Check if this is break else if ( $this->is_break( $ccs, $cce ) ) { $class_name = ‘notpossible app_break’; } // Then look for appointments else if ( $is_busy = $this->is_busy( $ccs, $cce, $capacity ) ) { $class_name = ‘busy’; } // Then check if we have enough time to fulfill this app else if ( ! $this->is_service_possible( $ccs, $cce, $capacity ) ) { $class_name = ‘notpossible service_notpossible’; } // If nothing else, then it must be free else { $class_name = ‘free’; // We found at least one timetable cell to be free } $class_name = apply_filters( ‘app_class_name’, $class_name, $ccs, $cce ); $title = apply_filters(‘app-schedule_cell-title’, date_i18n($this->datetime_format, $ccs), $is_busy, $ccs, $cce, $schedule_key); $data[] = array( ‘class’ => $class_name, ‘title’ => $title, ‘hours’ => $this->secs2hours( $ccs – $day_start ), ‘ccs’ => $ccs, ‘cce’ => $cce ); $t = apply_filters(‘app_next_time_step’, $t+$step, $t, $step); //Allows dynamic/variable step increment. } } $this->timetables[ $timetable_key ] = $data; // Save timetables only once at the end of the execution add_action( ‘shutdown’, array( $this, ‘save_timetables’ ) ); return $data; } public function save_timetables() { set_transient( ‘app_timetables’, $this->timetables, 86400 ); // save for one day } function _get_table_meta_row_monthly ($which, $long) { if ( ! $long ) { $day_names_array = $this->arrange( $this->get_short_day_names(), false ); } else { $day_names_array = $this->arrange( $this->get_day_names(), false ); } $cells = ‘‘ . join(‘‘, $day_names_array) . ‘‘; return “<{$which}>{$cells}“; } /** * Helper function to create a weekly schedule * * @deprecated since 2.1 */ function get_weekly_calendar( $timestamp=false, $class=”, $long = false ) { _deprecated_function( __FUNCTION__, ‘2.1’, ‘appointments_weekly_calendar’ ); $this->get_lsw(); $current_time = current_time( ‘timestamp’ ); $date = $timestamp ? $timestamp : $current_time; return appointments_weekly_calendar( $date, array( ‘worker_id’ => $this->worker, ‘service_id’ => $this->service, ‘location_id’ => $this->location, ‘long’ => $long, ‘class’ => $class, ‘echo’ => false )); } function get_day_names() { global $wp_locale; return $wp_locale->weekday; } function get_short_day_names () { global $wp_locale; return array_values( $wp_locale->weekday_initial ); } /** * Returns the timestamp of Sunday of the current time or selected date * @param timestamp: Timestamp of the selected date or false for current time * @return integer (timestamp) * * @deprecated since 2.1 */ function sunday( $timestamp=false ) { _deprecated_function( __FUNCTION__, ‘2.1’ ); $date = $timestamp ? $timestamp : $this->local_time; // Return today’s timestamp if today is sunday and start of the week is set as Sunday if ( “Sunday” == date( “l”, $date ) && 0 == $this->start_of_week ) return strtotime(“today”, $date); // Else return last week’s timestamp else return strtotime(“last Sunday”, $date ); } /** * Arranges days array acc. to start of week, e.g 1234567 (Week starting with Monday) * @param days: input array * @param prepend: What to add as first element * @pram nod: If number of days (true) or name of days (false) * @return array */ function arrange( $days, $prepend, $nod=false ) { if ( $this->start_of_week ) { for ( $n = 1; $n<=$this->start_of_week; $n++ ) { array_push( $days, array_shift( $days ) ); } // Fix for displaying past days; apply only for number of days if ( $nod ) { $first = false; $temp = array(); foreach ( $days as $key=>$day ) { if ( !$first ) $first = $day; // Save the first day if ( $day < $first ) $temp[$key] = $day + 7; // Latter days should be higher than the first day else $temp[$key] = $day; } $days = $temp; } } if ( false !== $prepend ) array_unshift( $days, $prepend ); return $days; } /** * Get which days of the week we are working * @return array (may be empty) */ function get_working_days( $worker=0, $location=0 ) { $working_days = array(); $result = appointments_get_worker_working_hours( 'open', $worker, $location ); if ( $result !== null ) { $days = $result->hours; if ( is_array( $days ) ) { foreach ( $days as $day_name=>$day ) { if ( isset( $day[“active”] ) && ‘yes’ == $day[“active”] ) { $working_days[] = $day_name; } } } } return $working_days; } /** * Check if this is an exceptional working day * Optionally a worker is selectable ( $w != 0 ) * * @deprecated since 2.2 * * @return bool */ function is_exceptional_working_day( $ccs, $cce, $w=0 ) { _deprecated_function( __FUNCTION__, ‘2.2’, ‘appointments_is_exceptional_working_day’ ); // A worker can be forced if ( !$w ) { $w = $this->worker; } return appointments_is_exceptional_working_day( $ccs, $cce, $w ); } /** * Check if it is break time * Optionally a worker is selectable ( $w != 0 ) * @return bool */ function is_break( $ccs, $cce, $w=0 ) { // A worker can be forced if ( ! $w ) { $w = $this->worker; } return appointments_is_interval_break( $ccs, $cce, $w, $this->location ); } /** * Check if a specific worker is working at this time slot * @return bool * @since 1.2.2 * * @deprecated since 2.2 */ function is_working( $ccs, $cse, $w ) { _deprecated_function( __FUNCTION__, ‘2.2’, ‘appointments_is_working’ ); if ( ! $w ) { $w = $this->worker; } return appointments_is_working( $ccs, $cse, $w, $this->location ); } /** * Correctly calculate timestamp based on day and hours:min * This is required as php versions prior to 5.3 cannot calculate 24:00 * @param $this_day: Date in d F Y format * @param $end: time in military hours:min format * @since 1.1.8 * @return integer (timestamp) */ function str2time( $this_day, $end ) { if ( ’24:00′ != $end ) return strtotime( $this_day. ” “. $end, $this->local_time ); else return ( strtotime( $this_day. ” 23:59″, $this->local_time ) + 60 ); } /** * Check if time is enough for this service * e.g if we are working until 6pm, it is not possible to take an app with 60 mins duration at 5:30pm * Please note that “not possible” is an exception * @return bool */ function is_service_possible( $ccs, $cce, $capacity ) { // If this cell exceeds app limit then return false if ( $this->get_app_limit() < ceil( ( $ccs - $this->local_time ) /86400 ) ) return false; $result = appointments_get_service( $this->service ); if ( !$result !== null ) { $duration = $result->duration; if( !$duration ) return true; // This means min time will be applied. No need to look // The same for break time if ( isset( $this->options[“allow_overwork_break”] ) && ‘yes’ == $this->options[“allow_overwork_break”] ) $allow_overwork_break = true; else $allow_overwork_break = false; // The same for break time if ( isset( $this->options[“allow_overwork”] ) && ‘yes’ == $this->options[“allow_overwork”] ) $allow_overwork = true; else $allow_overwork = false; // Check for further appointments or breaks on this day, if this is a lasting appointment if ( $duration > $this->get_min_time() ) { $step = ceil( $duration/$this->get_min_time() ); $min_secs = $this->get_min_time() *60; if ( $step < 20 ) { // Let's not exaggerate ! for ( $n =1; $n < $step; $n++ ) { if ( !$allow_overwork) { if ( $this->is_busy( $ccs + $n * $min_secs, $ccs + ($n+1) * $min_secs, $capacity ) ) { return false; // There is an appointment in the predeeding times } } // We can check breaks here too if ( !$allow_overwork_break ) { if ( $this->is_break( $ccs + $n * $min_secs, $ccs + ($n+1) * $min_secs ) ) return false; // There is a break in the predeeding times } } } } // Now look where our working hour ends $days = wp_cache_get(‘app-open_times-for-‘ . $this->worker); if (!$days) { // Preprocess and cache workhours // Look where our working hour ends $result_days = appointments_get_worker_working_hours( ‘open’, $this->worker, $this->location ); if ( $result_days && is_object( $result_days ) && ! empty( $result_days->hours ) ) { $days = $result_days->hours; } if ( $days ) { wp_cache_set( ‘app-open_times-for-‘ . $this->worker, $days ); } } if (!is_array($days) || empty($days)) { return true; } // What is the name of this day? $this_days_name = date(“l”, $ccs ); // This days midnight $this_day = date(“d F Y”, $ccs ); // Will the service exceed or working time? $css_plus_duration = $ccs + ($duration *60); foreach( $days as $day_name=>$day ) { // // Jose’s fix pt1 (c19c7d65bb860a265ceb7f6a6075ae668bd60100) //if ( $day_name == $this_days_name && isset( $day[“active”] ) && ‘yes’ == $day[“active”] ) { if ( $day_name == $this_days_name ) { // Special case: End time is 00:00 $end_mil = $this->to_military( $day[“end”] ); if ( ’00:00′ == $end_mil ) { $end_mil = ’24:00′; } if ( $allow_overwork ) { if ( $ccs >= $this->str2time( $this_day, $end_mil ) ) { return false; } } else { if ( $css_plus_duration > $this->str2time( $this_day, $end_mil ) ) { return false; } } // We need to check a special case where schedule starts on eg 4pm, but our work starts on 4:30pm. if ( $ccs < strtotime( $this_day . " " . $this->to_military( $day[“start”] ) , $this->local_time ) ) return false; } } } return true; } /** * Return available number of workers for a time slot * e.g if one worker works between 8-11 and another works between 13-15, there is no worker between 11-13 * This is called from is_busy function * since 1.0.6 * @return integer */ function available_workers( $ccs, $cce ) { // If a worker is selected we dont need to do anything special if ( $this->worker ) return $this->get_capacity(); return appointments_get_available_workers_for_interval( $ccs, $cce, $this->service, $this->location ); } /** * Check if a cell is not available, i.e. all appointments taken OR we dont have workers for this time slot * @return bool */ function is_busy( $start, $end, $capacity ) { $args = array( ‘location_id’ => $this->location, ‘service_id’ => $this->service, ‘worker_id’ => $this->worker, ‘capacity’ => $capacity ); return apppointments_is_range_busy( $start, $end, $args ); } /** * Remove duplicate appointment objects by app ID * @since 1.1.5.1 * @return array of objects */ function array_unique_object_by_ID( $apps ) { if ( !is_array( $apps ) || empty( $apps ) ) return array(); $idlist = array(); // Save array to a temp area $result = $apps; foreach ( $apps as $key=>$app ) { if ( isset( $app->ID ) ) { if ( in_array( $app->ID, $idlist ) ) unset( $result[$key] ); else $idlist[] = $app->ID; } } return $result; } /** * Get the maximum and minimum working hour * @return array|false */ function min_max_wh( $worker=0, $location=0 ) { $this->get_lsw(); $result = appointments_get_worker_working_hours( ‘open’, $this->worker, $this->location ); if ( $result ) { $days = $result->hours; $days = array_filter($days); if ( is_array( $days ) ) { $min = 24; $max = 0; foreach ( $days as $day ) { // Jose’s fix pt2 (c19c7d65bb860a265ceb7f6a6075ae668bd60100) /* if ( isset( $day[“active”] ) && ‘yes’ == $day[“active”] ) { $start = date( “G”, strtotime( $this->to_military( $day[“start”] ) ) ); $end_timestamp = strtotime( $this->to_military( $day[“end”] ) ); $end = date( “G”, $end_timestamp ); // Add 1 hour if there are some minutes left. e.g. for 10:10pm, make max as 23 if ( ’00’ != date( “i”, $end_timestamp ) && $end != 24 ) $end = $end + 1; if ( $start < $min ) $min = $start; if ( $end > $max ) $max = $end; // Special case: If end is 0:00, regard it as 24 if ( 0 == $end && ’00’ == date( “i”, $end_timestamp ) ) $max = 24; } */ if ( ! isset( $day[‘start’] ) || ! isset( $day[‘end’] ) ) { continue; } $start = date( “G”, strtotime( $this->to_military( $day[“start”] ) ) ); $end_timestamp = strtotime( $this->to_military( $day[“end”] ) ); $end = date( “G”, $end_timestamp ); // Add 1 hour if there are some minutes left. e.g. for 10:10pm, make max as 23 if ( ’00’ != date( “i”, $end_timestamp ) && $end != 24 ) $end = $end + 1; if ( $start < $min ) $min = $start; if ( $end > $max ) $max = $end; // Special case: If end is 0:00, regard it as 24 if ( 0 == $end && ’00’ == date( “i”, $end_timestamp ) ) $max = 24; } return array( “min”=>$min, “max”=>$max ); } } return false; } /** * Convert any time format to military format * @since 1.0.3 * @return string */ function to_military( $time, $end=false ) { // Already in military format if ( ‘H:i’ == $this->time_format ) return $time; // In one of the default formats if ( ‘g:i a’ == $this->time_format || ‘g:i A’ == $this->time_format ) return date( ‘H:i’, strtotime( $time ) ); // Custom format. Use a reference time // ref will something like 23saat45dakika $ref = date_i18n( $this->time_format, strtotime( “23:45” ) ); if ( strpos( $ref, “23” ) !== false ) $twentyfour = true; else $twentyfour = false; // Now ref is something like saat,dakika $ref = ltrim( str_replace( array( ’23’, ’45’ ), ‘,’, $ref ), ‘,’ ); $ref_arr = explode( ‘,’, $ref ); if ( isset( $ref_arr[0] ) ) { $s = $ref_arr[0]; // separator. We will replace it by : if ( isset($ref_arr[1]) && $ref_arr[1] ) $e = $ref_arr[1]; else { $e = ‘PLACEHOLDER’; $time = $time. $e; // Add placeholder at the back } if ( $twentyfour ) $new_e = ”; else $new_e = ‘ a’; } else return $time; // Nothing found ?? return date( ‘H:i’, strtotime( str_replace( array($s,$e), array(‘:’,$new_e), $time ) ) ); } /** * Pack several fields as a string using glue “:” * location : service : worker : ccs : cce : post ID * @return string */ function pack( $ccs, $cce ){ global $post; if ( is_object( $post ) ) $post_id = $post->ID; else $post_id = 0; return $this->location . “:” . $this->service . “:” . $this->worker . “:” . $ccs . “:” . $cce . “:” . $post_id; } /** * Make sure we clean up cookies after logging out. */ public function drop_cookies_on_logout () { $options = appointments_get_options(); if ( ‘yes’ !== $options[‘login_required’] ) { return; } Appointments_Sessions::clear_visitor_data(); } /**************************************** * Methods for integration with Membership ***************************************** */ /** * Finds if user is Membership member with sufficient level * @return bool */ function is_member( ) { $membership_active = ( is_admin() && class_exists(‘membershipadmin’) ) || ( !is_admin() && class_exists(‘membershippublic’) ); if ( $membership_active && isset( $this->options[“members”] ) ) { global $current_user; $meta = maybe_unserialize( $this->options[“members”] ); $member = new M_Membership($current_user->ID); if( is_array( $meta ) && $current_user->ID > 0 && $member->has_levels()) { // Load the levels for this member $levels = $member->get_level_ids( ); if ( is_array( $levels ) && is_array( $meta[“level”] ) ) { foreach ( $levels as $level ) { if ( in_array( $level->level_id, $meta[“level”] ) ) return true; // Yes, user has sufficent level } } } } return false; } /******************************* * Methods for inits, styles, js ******************************** */ /** * Initialize widgets */ function widgets_init() { if ( !is_blog_installed() ) return; register_widget( ‘Appointments_Widget_Services’ ); register_widget( ‘Appointments_Widget_Service_Providers’ ); register_widget( ‘Appointments_Widget_Monthly_Calendar’ ); } /** * Add a script to be used in the footer, checking duplicates * In some servers, footer scripts were called twice. This function fixes it. * @since 1.2.0 */ function add2footer( $script=” ) { if ( $script && strpos( $this->script, $script ) === false ) $this->script = $this->script . $script; } /** * Load javascript to the footer */ function wp_footer() { $script = ”; $this->script = apply_filters( ‘app_footer_scripts’, $this->script ); if ( $this->script ) { ob_start(); ?> esc_rn( $script ); do_action(‘app-footer_scripts-after’); } /** * Load style and script only when they are necessary * http://beerpla.net/2010/01/13/wordpress-plugin-development-how-to-include-css-and-javascript-conditionally-and-only-when-needed-by-the-posts/ */ function load_styles( $posts ) { if ( empty($posts) || is_admin() ) return $posts; $this->shortcode_found = false; // use this flag to see if styles and scripts need to be enqueued foreach ( $posts as $post ) { if ( is_object( $post ) && stripos( $post->post_content, ‘[app_’ ) !== false ) { $this->shortcode_found = true; do_action(‘app-shortcodes-shortcode_found’, $post); } } if ( $this->shortcode_found ) $this->load_scripts_styles( ); return $posts; } /** * Function to load all necessary scripts and styles * Can be called externally, e.g. when forced from a page template */ function load_scripts_styles( ) { wp_enqueue_script( ‘jquery’ ); wp_enqueue_script( ‘jquery-tablesorter’, $this->plugin_url . ‘/js/jquery.tablesorter.min.js’, array(‘jquery’), $this->version ); add_action( ‘wp_footer’, array( &$this, ‘wp_footer’ ) ); // Publish plugin specific scripts in the footer // TODO: consider this wp_enqueue_script( ‘app-js-check’, $this->plugin_url . ‘/js/js-check.js’, array(‘jquery’), $this->version); $thank_page_id = ! empty( $this->options[‘thank_page’] ) ? absint( $this->options[‘thank_page’] ) : 0; $cancel_page_id = ! empty( $this->options[‘cancel_page’] ) ? absint( $this->options[‘cancel_page’] ) : 0; wp_localize_script( ‘app-js-check’, ‘_appointments_data’, array( ‘ajax_url’ => admin_url(‘admin-ajax.php’), ‘root_url’ => plugins_url(‘appointments/images/’), ‘thank_page_url’ => get_permalink( $thank_page_id ), ‘cancel_url’ => get_permalink( $cancel_page_id ) ) ); if ( !current_theme_supports( ‘appointments_style’ ) ) { wp_enqueue_style( “appointments”, $this->plugin_url. “/css/front.css”, array(), $this->version ); add_action( ‘wp_head’, array( &$this, ‘wp_head’ ) ); } do_action(‘app-scripts-general’); // Prevent external caching plugins for this page if ( !defined( ‘DONOTCACHEPAGE’ ) ) define( ‘DONOTCACHEPAGE’, true ); // Prevent W3T Minify if ( !defined( ‘DONOTMINIFY’ ) ) define( ‘DONOTMINIFY’, true ); // Set up services support defaults $show_login_button = array(‘google’, ‘wordpress’); if (!empty($this->options[‘facebook-app_id’])) $show_login_button[] = ‘facebook’; if (!empty($this->options[‘twitter-app_id’]) && !empty($this->options[‘twitter-app_secret’])) $show_login_button[] = ‘twitter’; // Is registration allowed? $do_register = is_multisite() ? in_array(get_site_option(‘registration’), array(‘all’, ‘user’)) : (int)get_option(‘users_can_register’) ; // Load the rest only if API use is selected if (@$this->options[‘accept_api_logins’]) { wp_enqueue_script(‘appointments_api_js’, $this->plugin_url . ‘/js/appointments-api.js’, array(‘jquery’), $this->version ); wp_localize_script(‘appointments_api_js’, ‘l10nAppApi’, apply_filters(‘app-scripts-api_l10n’, array( ‘facebook’ => __(‘Login with Facebook’, ‘appointments’), ‘twitter’ => __(‘Login with Twitter’, ‘appointments’), ‘google’ => __(‘Login with Google+’, ‘appointments’), ‘wordpress’ => __(‘Login with WordPress’, ‘appointments’), ‘submit’ => __(‘Submit’, ‘appointments’), ‘cancel’ => _x(‘Cancel’, ‘Drop current action’, ‘appointments’), ‘please_wait’ => __(‘Please, wait…’, ‘appointments’), ‘logged_in’ => __(‘You are now logged in’, ‘appointments’), ‘error’ => __(‘Login error. Please try again.’, ‘appointments’), ‘_can_use_twitter’ => (!empty($this->options[‘twitter-app_id’]) && !empty($this->options[‘twitter-app_secret’])), ‘show_login_button’ => $show_login_button, ‘register’ => ($do_register ? __(‘Register’, ‘appointments’) : ”), ‘registration_url’ => ($do_register ? wp_registration_url() : ”), ))); if (!empty($this->options[‘facebook-app_id’])) { if (!$this->options[‘facebook-no_init’]) { add_action(‘wp_footer’, create_function(”, “echo ‘” . sprintf( ‘
‘, $this->options[‘facebook-app_id’] ) . “‘;”)); } } do_action(‘app-scripts-api’); } /** * Fired when scripts/styles have been loaded */ do_action( ‘appointments_scripts_loaded’ ); } /** * css that will be added to the head, again only for app pages */ function wp_head() { ?> 30, ‘additional_min_time’ => ”, ‘admin_min_time’ => ”, ‘app_lower_limit’ => 0, ‘app_limit’ => 365, ‘clear_time’ => 60, ‘spam_time’ => 0, ‘auto_confirm’ => ‘no’, ‘allow_worker_selection’ => ‘no’, ‘allow_worker_confirm’ => ‘no’, ‘allow_overwork’ => ‘no’, ‘allow_overwork_break’ => ‘no’, ‘dummy_assigned_to’ => 0, ‘app_page_type’ => ‘monthly’, ‘accept_api_logins’ => ”, ‘facebook-app_id’ => ”, ‘twitter-app_id’ => ”, ‘twitter-app_secret’ => ”, ‘show_legend’ => ‘yes’, ‘gcal’ => ‘yes’, ‘gcal_location’ => ”, ‘color_set’ => 1, ‘free_color’ => ’48c048′, ‘busy_color’ => ‘ffffff’, ‘notpossible_color’ => ‘ffffff’, ‘make_an_appointment’ => ”, ‘ask_name’ => ‘1’, ‘ask_email’ => ‘1’, ‘ask_phone’ => ‘1’, ‘ask_address’ => ”, ‘ask_city’ => ”, ‘ask_note’ => ”, ‘additional_css’ => ‘.entry-content td{border:none;width:50%}’, ‘payment_required’ => ‘no’, ‘percent_deposit’ => ”, ‘fixed_deposit’ => ”, ‘currency’ => ‘USD’, ‘mode’ => ‘sandbox’, ‘merchant_email’ => ”, ‘return’ => 1, ‘login_required’ => ‘no’, ‘send_confirmation’ => ‘yes’, ‘send_notification’ => ‘no’, ‘send_reminder’ => ‘yes’, ‘reminder_time’ => ’24’, ‘send_reminder_worker’ => ‘yes’, ‘reminder_time_worker’ => ‘4’, ‘confirmation_subject’ => __(‘Confirmation of your Appointment’,’appointments’), ‘confirmation_message’ => $confirmation_message, ‘reminder_subject’ => __(‘Reminder for your Appointment’,’appointments’), ‘reminder_message’ => $reminder_message, ‘log_emails’ => ‘yes’, ‘allow_cancel’ => ‘no’, ‘cancel_page’ => 0 )); do_action( ‘appointments_init’, $this ); // Run this code not before 10 mins if ( ( time() – get_option( “app_last_update” ) ) < apply_filters( 'app_update_time', 600 ) ) { return; } $this->remove_appointments(); update_option( “app_last_update”, time() ); } /******************************* * Methods for Confirmation ******************************** /** * Replace placeholders with real values for email subject and content */ function _replace( $text, $user, $service, $worker, $datetime, $price, $deposit, $phone=”, $note=”, $address=”, $email=”, $city=” ) { /* return str_replace( array( “SITE_NAME”, “CLIENT”, “SERVICE_PROVIDER”, “SERVICE”, “DATE_TIME”, “PRICE”, “DEPOSIT”, “PHONE”, “NOTE”, “ADDRESS”, “EMAIL”, “CITY” ), array( wp_specialchars_decode(get_option(‘blogname’), ENT_QUOTES), $user, $worker, $service, mysql2date( $this->datetime_format, $datetime ), $price, $deposit, $phone, $note, $address, $email, $city ), $text ); */ $balance = !empty($price) && !empty($deposit) ? (float)$price – (float)$deposit : (!empty($price) ? $price : 0.0) ; $replacement = array( ‘SITE_NAME’ => wp_specialchars_decode(get_option(‘blogname’), ENT_QUOTES), ‘CLIENT’ => $user, ‘SERVICE_PROVIDER’ => $worker, ‘SERVICE’ => preg_replace(‘/$(d)/’, ‘\$$1’, $service), ‘DATE_TIME’ => mysql2date($this->datetime_format, $datetime), ‘PRICE’ => $price, ‘DEPOSIT’ => $deposit, ‘BALANCE’ => $balance, ‘PHONE’ => $phone, ‘NOTE’ => $note, ‘ADDRESS’ => $address, ‘EMAIL’ => $email, ‘CITY’ => $city, ); foreach($replacement as $macro => $repl) { $text = preg_replace(‘/b’ . preg_quote($macro, ‘/’) . ‘b/U’, $repl, $text); } return $text; } /** * Email message headers */ function message_headers () { $admin_email = $this->get_admin_email(); $blogname = strip_tags( wp_specialchars_decode( get_option(‘blogname’), ENT_QUOTES) ); $content_type = apply_filters(‘app-emails-content_type’, ‘text/plain’); if (!(defined(‘APP_EMAIL_DROP_LEGACY_HEADERS’) && APP_EMAIL_DROP_LEGACY_HEADERS)) { $message_headers = “MIME-Version: 1.0n” . “From: {$blogname}” . ” <{$admin_email}>n” . “Content-Type: {$content_type}; charset=”” . get_option(‘blog_charset’) . “”n”; } else { $message_headers = “MIME-Version: 1.0n” . “Content-Type: {$content_type}; charset=”” . get_option(‘blog_charset’) . “”n” ; add_filter(‘wp_mail_from’, create_function(”, “return ‘{$admin_email}’;”)); add_filter(‘wp_mail_from_name’, create_function(”, “return ‘{$blogname}’;”)); } // Modify message headers $message_headers = apply_filters( ‘app_message_headers’, $message_headers ); return $message_headers; } /** * Remove an appointment if not paid or expired * Clear expired appointments. * Change status to completed if they are confirmed or paid * Change status to removed if they are pending or reserved */ function remove_appointments( ) { $process_expired = apply_filters(‘app-auto_cleanup-process_expired’, true); if ( ! $process_expired ) { return; } $options = appointments_get_options(); $clear_secs = 0; if ( isset( $options[“clear_time”] ) && $options[“clear_time”] > 0 ) { $clear_secs = $options[“clear_time”] * 60; } $expireds = appointments_get_expired_appointments( $clear_secs ); if ( $expireds && $process_expired ) { foreach ( $expireds as $expired ) { if ( ‘pending’ == $expired->status || ‘reserved’ == $expired->status ) { if ( ‘reserved’ == $expired->status ) { if ( ‘reserved’ == $expired->status && strtotime($expired->end) > current_time( ‘timestamp’ ) ) { $new_status = $expired->status; // Don’t shift the GCal apps until they actually expire (end time in past) } else { $new_status = ‘completed’; } } else { // Pending $new_status = ‘removed’; } } else if ( ‘confirmed’ == $expired->status || ‘paid’ == $expired->status ) { $new_status = ‘completed’; } else { $new_status = $expired->status; // Do nothing ?? } if ( appointments_update_appointment_status( $expired->ID, $new_status ) ) { do_action( ‘app_remove_expired’, $expired, $new_status ); } } } update_option( “app_last_update”, time() ); // Appointment status probably changed, so clear cache. // Anyway it is good to clear the cache in certain intervals. // This can be removed for pages with very heavy visitor traffic, but little appointments appointments_clear_cache(); } /** * Replace CANCEL placeholder with its link * Removed due to security issues */ function add_cancel_link( $text, $app_id ) { // Removed due to security issues return str_replace( ‘CANCEL’, appointments_get_cancel_link_url( $app_id ), $text ); } /******************************* * Methods for Admin ******************************** */ /** * Deletes a worker’s database records in case he is deleted * * @deprecated since 2.1 * * @since 1.0.4 */ function delete_user( $ID ) { _deprecated_function( __FUNCTION__, ‘2.1’, ‘appointments_delete_worker’ ); appointments_delete_worker( $ID ); } /** * Removes a worker’s database records in case he is removed from that blog * @param ID: user ID * @param blog_id: ID of the blog that user has been removed from * @since 1.2.3 */ function remove_user_from_blog( $ID, $blog_id ) { switch_to_blog( $blog_id ); appointments_delete_worker( $ID ); restore_current_blog(); } /** * Create a working hour form * Worker can be forced. * @param status: Open (working hours) or close (break hours) */ function working_hour_form( $status=’open’ ) { $path = appointments_get_view_path( ‘form-working-hours’ ); if ( is_file( $path ) ) { include $path; } } /** * @internal * @param $name * @param $min_secs * @param string $selected * * @return string */ public function _time_selector( $name, $min_secs, $selected = ” ) { ob_start(); ?> date_format ); if ( ” == trim( $check ) ) return $this->date_format; // Return a default safe format return ‘F j Y’; } /** * Modify a date if it is non US * Change d/m/y to d-m-y so that strtotime can behave correctly * Also change local dates to m/d/y format * @return string * * @deprecated This function is deprecated and it will dissapear in following versions but in order * to keep backwards compatibility, is not really marked as deprecated cause can be used in another functions * see appointments_insert_appointment() and appointments_update_appointment() * * @since 1.0.4.2 */ function to_us( $date ) { // Find the real format we are using $date_format = $this->safe_date_format(); $date_arr = explode( ‘/’, $date_format ); if ( isset( $date_arr[0] ) && isset( $date_arr[1] ) && ‘d/m’ == $date_arr[0] .’/’. $date_arr[1] ) return str_replace( ‘/’, ‘-‘, $date ); // Already US format if ( isset( $date_arr[0] ) && isset( $date_arr[1] ) && ‘m/d’ == $date_arr[0] .’/’. $date_arr[1] ) return $date; global $wp_locale; if ( !is_object( $wp_locale ) || empty( $wp_locale->month ) ) { $this->locale_error = true; return $date; } $datepick_local_months = false; $datepick_abb_local_months = false; $months = array( ‘January’=>’01’,’February’=>’02’,’March’=>’03’,’April’=>’04’,’May’=>’05’,’June’=>’06’, ‘July’=>’07’,’August’=>’08’,’September’=>’09’,’October’=>’10’,’November’=>’11’,’December’=>’12’ ); // A special check where locale is set, but language files are not loaded if ( strpos( $date_format, ‘F’ ) !== false || strpos( $date_format, ‘M’ ) !== false ) { $n = 0; $k = 0; foreach ( $months as $month_name => $month_no ) { $month_name_local = $wp_locale->get_month($month_no); $month_name_abb_local = $wp_locale->get_month_abbrev($month_name_local); if ( $month_name_local == $month_name ) $n++; // Also check if any month will give a 1970 result if ( ‘1970-01-01’ == date( ‘Y-m-d’, strtotime( $month_name . ‘ 1 2012’ ) ) ) { $this->locale_error = true; return $date; } // Also check translation of datepick if ( strpos( $date_format, ‘F’ ) !== false ) { if ( $month_name_local != trim( $datepick_local_months[$k] ) ) { $this->locale_error = true; return $date; } } if ( strpos( $date_format, ‘M’ ) !== false ) { // Also check translation of datepick for short month names if ( $month_name_abb_local != trim( $datepick_abb_local_months[$k] ) ) { $this->locale_error = true; return $date; } } $k++; } if ( $n > 11 ) { // This means we shall use English $this->locale_error = true; return $date; } } // Check if F (long month name) is set if ( strpos( $date_format, ‘F’ ) !== false ) { foreach ( $months as $month_name => $month_no ) { $month_name_local = $wp_locale->get_month($month_no); if ( strpos( $date, $month_name_local ) !== false ) return date( ‘m/d/y’, strtotime( str_replace( $month_name_local, $month_name, $date ) ) ); } } if ( strpos( $date_format, ‘M’ ) !== false ) { // Check if M (short month name) is set foreach ( $months as $month_name => $month_no ) { $month_name_local = $wp_locale->get_month($month_no); $month_name_abb_local = $wp_locale->get_month_abbrev($month_name_local); if ( strpos( $date, $month_name_abb_local ) !== false ) return date( ‘m/d/y’, strtotime( str_replace( $month_name_abb_local, $month_name, $date ) ) ); } } $this->locale_error = true; return $date; } } } define(‘APP_PLUGIN_DIR’, dirname(__FILE__)); define(‘APP_ADMIN_PLUGIN_DIR’, trailingslashit( dirname(__FILE__) ) . ‘admin’); define(‘APP_PLUGIN_FILE’, __FILE__); require_once APP_PLUGIN_DIR . ‘/includes/default_filters.php’; require_once APP_PLUGIN_DIR . ‘/includes/class_app_install.php’; require_once APP_PLUGIN_DIR . ‘/includes/class_app_timed_abstractions.php’; require_once APP_PLUGIN_DIR . ‘/includes/class_app_roles.php’; require_once APP_PLUGIN_DIR . ‘/includes/class_app_codec.php’; require_once APP_PLUGIN_DIR . ‘/includes/shortcodes/abstract-app-shortcode.php’; require_once APP_PLUGIN_DIR . ‘/includes/shortcodes.php’; App_Installer::serve(); App_Shortcodes::serve(); global $appointments; $appointments = new Appointments(); // Load addons include_once( ‘includes/class-app-addon.php’ ); include_once( ‘includes/class-app-addons-loader.php’ ); if ( ! defined( ‘APP_PLUGIN_ADDONS_DIR’ ) ) { define(‘APP_PLUGIN_ADDONS_DIR’, APP_PLUGIN_DIR . ‘/includes/addons’); } $appointments->addons_loader = Appointments_Addons_Loader::get_instance(); $appointments->addons_loader->load_active_addons(); if (is_admin()) { require_once APP_PLUGIN_DIR . ‘/includes/class-app-tutorial.php’; App_Tutorial::serve(); require_once APP_PLUGIN_DIR . ‘/includes/support/class_app_admin_help.php’; App_AdminHelp::serve(); // Setup dashboard notices if (file_exists(APP_PLUGIN_DIR . ‘/includes/external/wpmudev-dash/wpmudev-dash-notification.php’) && _appointments_is_pro() ) { global $wpmudev_notices; if (!is_array($wpmudev_notices)) $wpmudev_notices = array(); $wpmudev_notices[] = array( ‘id’ => 679841, ‘name’ => ‘Appointments+’, ‘screens’ => array( ‘appointments_page_app_settings’, ‘appointments_page_app_shortcodes’, ‘appointments_page_app_faq’, ), ); require_once APP_PLUGIN_DIR . ‘/includes/external/wpmudev-dash/wpmudev-dash-notification.php’; } // End dash bootstrap } /** * Find blogs and uninstall tables for each of them * @since 1.0.2 * @until 1.4.1 */ if ( !function_exists( ‘wpmudev_appointments_uninstall’ ) ) { function wpmudev_appointments_uninstall () { do_action(‘app-core-doing_it_wrong’, __FUNCTION__); } } if ( !function_exists( ‘_wpmudev_appointments_uninstall’ ) ) { function _wpmudev_appointments_uninstall () { do_action(‘app-core-doing_it_wrong’, __FUNCTION__); } function wpmudev_appointments_rmdir ($dir) { do_action(‘app-core-doing_it_wrong’, __FUNCTION__); } } function appointments_activate() { $installer = new App_Installer(); $installer->install(); } function appointments_uninstall() { App_Installer::uninstall(); } function appointments_plugin_url() { global $appointments; return trailingslashit( $appointments->plugin_url ); } function appointments_plugin_dir() { return trailingslashit( plugin_dir_path( __FILE__ ) ); } function appointments() { global $appointments; return $appointments; }